Skip survey header

New Haven Unified School District Pagsisiyasat para sa Magulang at Tagapag-alaga - 2014

Introduction

Salamat sa pakikibahagi niyo sa kompidensyal na pagsisiyasat na ito. Ang katugunan ninyo ay mahalaga sa amin. Mangyaring magkumpleto ng isang pagsisiyasat para sa bawat bata sa inyong pamilya na pumapasok sa isang paaralan ng New Haven Unified School District.
Paki markahan ang paaralan ng inyong mag-aaral:
Paki markahan ang baitang ng inyong mag-aaral:
Paki markahan ang kung ang inyong anak ay nakatanggap ng isang computer laptop Chromebook mula sa paaralan sa 2013-2104.
Mangyaring ipahiwatig ang antas ng inyong pagsang-ayon sa bawat pahayag.
Space Cell Matinding Sumasang-ayonSumasang-ayonHindi Sumasang-ayonMatindingHindi Sumasang-ayon
Naniniwala akong ligtas sa panganib ang paaralang ito.
Kaanya-anyaya ang pagtanggap sa akin sa paaralang ito.
Mahusay makipag-usap ang punong-guro sa mga magulang.
Mahusay makipag-usap ang mga guro sa mga magulang.
Naniniwala akong mahalaga ang edukasyon sa pagtatagumpay ng aking anak/alaga sa hinaharap .
Gumagamit ang aking anak/alaga ng teknolohiya para matuto sa iskwelahan.
Gumagamit ang aking anak/alaga ng teknolohiya para matuto sa bahay.
Naniniwala ako na ang tagumpay sa pag-aaral ay responsibilidad kapwa ng mga guro at ng mga magulang.
Pinahahalagahan ng paaralang ito ang pakikibahagi ko sa pagsuporta ng tagumpay ng aking mag-aaral sa kanyang pag-aaral.
Ibinibigay sa akin ng paaralang ito ang impormasyon na kailangan ko para suportahan ang pag-aaral ng aking anak sa bahay.
Naiintindihan ko kung ano ang dapat kong gawin para matulungan ang aking anak/alaga na maging matagumpay sa kanyang pag-aaral.
May takdang oras at lugar ang aking anak/alaga para sa paggawa ng kanyang mga aralin sa bahay.
Ako, o isang tao sa aming pamilya, ay regular na tumutulong sa mga gawaing pampaaralan ng aming anak/alaga.
Regular akong nakikipag-ugnayan sa (mga) guro ng aking anak/alaga.
Tinatanggap ng aking anak/alaga ang tulong mula sa paaralan na kailangan niya para sa kanyang pag-aaral.
Ipinapaalam sa akin ang tungkol sa pag-unlad ng aking anak/alaga sa kanyang pag-aaral.
Naiintindihan ko ang pamamaraan ng pagbigay ng grado sa paaralang ito.
Alam ko kung sino ang dapat kong kausapin kung may mga kahirapan ang aking anak/alaga sa kanyang pag-aaral sa iskwelahan.
Ipinapaalam sa akin ng paaralan ang tungkol sa pag-asal/di-pagpasok ng aking anak/alaga.
Mataas ang mga pang-akademikong pamantayan ng paaralang ito.
Ipinapaalam sa akin ng paaralang ito ang tungkol sa mga pangkomunidad na gamit-yaman at mga programa na magagamit ng mga mag-aaral paglabas nila ng iskwela.
May kaalaman ako tungkol sa kung paano masusuportahan ng Race To The Top ang aking anak/alaga.
Please indicate your level of agreement with each statement.
Space Cell Matinding Sumasang-ayonSumasang-ayonHindi Sumasang-ayonMatindingHindi Sumasang-ayon
Tumatanggap ako ng suporta sa paghanda ng aking anak/alaga para sa kolehiyo
Naiintindihan ko kung paano mag-aplay para sa pampananalaping tulong para sa kolehiyo.
Nagpaplano na ang aking anak/alaga para sa isang karera o para tumuloy sa kolehiyo pagkatapos niya ng mataas na paaralan.