Skip survey header
Select another language

ررسی پایان دوره

موسسه CMMI قصد دارد یک تجربه آموزشی را در رده جهانی فراهم کرده، که به دستاوردهای ویژه هدف‌گذاری شده‌ و کارایی بهبودیافته سازمانی منجر می‌شود. ما بازخوردهای شما را ارج می‌نهیم.
5. The following best aligns with the reason I took the CMMI course (Select all that apply): *This question is required.