Skip survey header
Select another language

ررسی پایان دوره

موسسه CMMI قصد دارد یک تجربه آموزشی را در رده جهانی فراهم کرده، که به دستاوردهای ویژه هدف‌گذاری شده‌ و کارایی بهبودیافته سازمانی منجر می‌شود. ما بازخوردهای شما را ارج می‌نهیم.
5.

کدام یک از موارد زیر، با دلیلی که من در دوره CMMI حضور داشتم، همراستا است (تمامی موارد قابل کاربرد، انتخاب شود):

*This question is required.