Skip survey header

แบบสำรวจประสิทธิภาพภาครัฐและการพัฒนาระบบราชการ - ส่วนราชการ 2559

Instruction

     สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็นบุคลากรภาครัฐเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2559  เพื่อนำไปประกอบการยกระดับประสิทธิภาพภาครัฐ จึงใคร่ขอความร่วมมือของท่านตอบคำถาม 2 ส่วน ดังนี้ 
  • ส่วนที่ 1: ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับประสิทธิภาพขององค์กรของท่าน
  • ส่วนที่ 2: ประเด็นคำถามที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของสำนักงาน ก.พ.ร.
หมายเหตุ: การสำรวจนี้ไม่เกี่ยวข้องกับการจัดทำคำรับรองการปฏิบัติการ (ตัวชี้วัด) และการติดตามผลแต่อย่างใด และไม่มีการระบุตัวตนของผู้ตอบแบบสอบถาม

เวลาที่ใช้: ประมาณ 7 นาที
ปิดรับแบบสอบถาม: 31 กรกฎาคม  2559
ท่านสามารถทำแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ระบบจะบันทึกการตอบแบบสอบถามของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านตอบคำถามครบถ้วน