Skip survey header

แบบสำรวจความคิดเห็นเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ - ประชาชน 2559

Instruction

      สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร.) สำนักนายกรัฐมนตรี มีความประสงค์ที่จะสำรวจความคิดเห็นของตัวแทนภาคประชาชนเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการ ประจำปี 2559 จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านในการตอบแบบสอบถามนี้ 

เวลาที่ใช้: ประมาณ 3 นาที
ปิดรับแบบสอบถาม: 15 สิงหาคม 2559

ท่านสามารถทำแบบสอบถามผ่านเว็บไซต์ มือถือ หรือแท็บเล็ต ระบบจะบันทึกการตอบแบบสอบถามของท่านโดยอัตโนมัติเมื่อท่านตอบคำถามครบถ้วน