Machine Learning for Business

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Introduction
Machine Learning for Business
เครื่องจักรแห่งการเรียนรู้ สำหรับการแก้ปัญหาในธุรกิจ
วันที่ 27 กรกฎาคม 2559 เวลา 13.00-17.00 น. สถานที่จะแจ้งอีกทีนะครับ จะติด BTS/MRT (ค่า อบรม 1000 บาท)

มาทำความรู้จักกับเครื่องจักรที่สามารถเรียนรู้ได้ มาเรียนรู้ แชร์ประสบการณ์ จากวิทยากรสองท่าน (อ. เรวัตร กับ อ. โกเมษ) ที่กำลังศึกษาด้านการนำเครื่องจักรมาเปรียบเทียบกับชิวิตย์ของมนุษย์ มาตระหนักถึงสิ่งที่ควรจะรู้ เพื่อนำกลับไปทบทวน และ เริ่มนำเครื่องจักรมาแก้ปัญหาในธุรกิจของคุณ