2017 Parent Survey - Vietnamese

There was an error on your page. Please correct any required fields and submit again. Go to the first error
Bản thăm dò ý kiến phụ huynh Chương trình Tiếng nói của tôi – Trường tôi năm 2017

Nếu quý vị có nhiều con em học tại trường này, vui lòng trả lời các câu hỏi sau đây về con em lớn nhất đang theo học trường này. Nếu quý vị có con em theo học một trường khác, chúng tôi thành thật cám ơn quý vị trả lời thêm một bản khảo sát khác về kinh nghiệm của quý vị với trường đó. Bản trả lời của quý vị sẽ được giữ nặc danh và sẽ được tổng hợp với bản trả lời của các phụ huynh/người giám hộ khác từ trường này.

Điền bản khảo sát ý kiến này mất khoảng 10-15 phút. Các câu hỏi khảo sát cần được trả lời và hoàn tất trong một lần. Nếu quý vị đóng trình duyệt, dữ liệu sẽ mất. 

Vui lòng nhấp vào nút "Tiếp" để bắt đầu.