Skip survey header

Jornada: Informe de sortides professionals al sector de la fabricació digital

22 de novembre

This question requires a valid email address.
Drets d'imatge

Atès que el dret a la imatge es troba regulat per l'article 18.1 de la Constitució, per la Llei Orgànica 1/1982 sobre el dret a l'honor, a la intimitat personal i familiar, i per la Llei Orgànica 15/1999 de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'equip Rompiendo Moldes (format per la Federació d’Entitats Amb Projectes i Pisos AssistitsAsociación Cultural la KalleLa Rueca Asociación i Fundación CODESPA) sol·licita el seu consentiment per a enregistrar i publicar de forma clarament identificable, en les fotografies i gravacions corresponents a l’activitat i que s’exposin públicament en els següents mitjans de l’entitat:
 
  • Pàgines web de les organitzacions que conformen Rompiendo Moldes.
  • Comptes de twitter (de Rompiendo Moldes i de les entitats que el componen).
  • Butlletins informatius que es puguin dur a terme.
  • Altres formes de comunicació.
El present consentiment i autorització s'atorga de forma gratuïta i amb renúncia formal a qualsevol contraprestació econòmica.

Els recordem que per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a FEPA, Ref. Protecció de dades, C/ Via Laietana 54 1er, 08003, Barcelona, o bé per correu electrònic a lopd@fepa18.org
Dades Personals

De conformitat amb el que disposa la Llei Orgànica de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) l’informem que les dades personals consignades en aquest document són incorporades en fitxers titularitat de l'equip Rompiendo Moldes (format per la Federació d’Entitats Amb Projectes i Pisos AssistitsAsociación Cultural la KalleLa Rueca Asociación i Fundación CODESPA).                                                        

El sotasignant autoritza de forma expressa el tractament d’aquestes dades, així com futures dades que pugui facilitar-nos per a la correcta prestació del servei, incloses dades especialment sensibles (com informació sanitària d’interès). L'equip Rompiendo Moldes es compromet a tractar aquestes dades amb la màxima reserva i confidencialitat.

Així mateix, el sotasignant autoritza a que les dades puguin ser conservades per gestionar adequadament ulteriors encàrrecs que pugui realitzar-nos.

En cas d’autoritzar-nos, les seves dades podran ésser també utilitzades per a l’enviament d’informacions relacionades amb les nostres activitats i serveis que puguin resultar del seu interès. (*)

Per exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició que contempla la Llei pot dirigir-se mitjançant comunicació escrita a la FEPA, carrer Via Laietana 54 1er Pis, 08003 Barcelona, Ref. Protecció de dades, o bé per correu electrònic a lopd@fepa18.org
Indica l'autorització *This question is required.