Skip survey header

Kesyone Final Pou Paran Oton 2017

Kesyone Distri Lekol Wicomico-Paran

Chè Paran (yo) oswa Gadyen legal (yo), Mèsi pou tan nou pran pou sondaj sa a! Opinyon nou trè enpòtan pou nou kapab devlope pi bon lekòl nan kominote w la. Distri lekòl ou an detemine pou li kontinye amelyore edikasyon pitit ou a resevwa nan men nou, ba nou repons ki pi onèt ke ou kapab nan kesyon sa yo ki anba an la nou ap apresye sa anpil paske se tre enpòtan pou nou.

Sondaj sa li konplètman anonim ak li konfidansyèl. Nou ta renmen pou ou santi w konfòtab paske an reyalite repons ou ap ban nou an pa gen moun ki konnen kimoun ki bay li. Pitit ou a, pwofesè yo, ekip lidèchip lekòl yo ak anplwaye ki nan nivo distri ou a pap kapab wè repons ou yo. Kesyon yo gen rapò ak santiman ou konsènan lekòl pitit ou a, travay lekòl ou, pwofesè yo, ekip lidèchip lekòl yo ak anplwaye yo, ak kominote a.

Tanpri, li esplikasyon ak direksyon pou chak seksyon avek anpil atansyon epi bay opinyon ou kòm verite. Si ou gen plis pase yon timoun nan lekòl la, tanpri eseye reflechi sou youn nan pitit ou lè w reponn kesyon yo. Si ou pa kapab reponn yon kesyon oswa ou santi ou ta kapab bezwen pou evite reponn yon kesyon, tanpri kite li vid epi ale nan pwochen kesyon an. Apre w fin ranpli sondaj la, tanpri swiv enstriksyon yo bay nan fen an pou w kappab soumèt sondaj ou. Mèsi ankò pou patisipasyon ou, epi tou le fe ke ou pataje pèsepsyon enpòtan ou yo avek nou.

2.

Konbyen timoun ou gen yen ki enskri nan lekòl lan?

3. Nan ki klas pitit ou enskri nan lekol lan
4. Mwen se yon:
5. Pitit Mwen Yan se:
6. Ki Nasyonalite ou ye?
7.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Mwen patisipe nan anpil aktivite nan lekòl pitit mwen an tankou volontè, reyinyon ak pwofesè, ak ale nan fonksyon lekòl yo.
Mwen souvan ede timoun nan ak travay lekòl yo
Mwen ankouraje pitit mwen an souvan pou li fè gwo efo nan lekòl la menm le sa ta difisil.
Mwen kominike souvan avèk pwofesè pitit mwen an.
Mwen li liv souvan ak pitit mwen lè yo te pi piti.
Mwen souvan fe volontè oswa fè bagay pou lòt moun nan katye mwen an oswa nan kominote a
Mwen renmen pale ak pitit mwen sou anpil bagay tankou istwa nouvèl, liv yo te li, fim popilè ak politik
8.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Pitit mwen an konnen non vwazen nou yo ak sa k ap pase nan lavi yo.
Pitit mwen an santi yon koneksyon solid nan kominote kote n ap viv la.
Pitit mwen an pa konnen anpil vwazen byen.
Pitit mwen an santi relasyon yo ak vwazen nou yo trè enpòtan
Pitit mwen an gen anpil kote ak zanmi pou ale nan èd nan katye nou an.
Adilt yo ki nan katye nou an sèvi kòm bon egzamp pou timoun yo.
9.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Pitit mwen an souvan volontè oswa ede lòt moun nan kominote a andeyò lekòl la.
Pitit mwen an rarman pa janm patisipe nan aktivite ki ede lòt moun nan katye nou an oswa nan kominote a
Lekòl pitit mwen an souvan patisipe nan aktivite ki ede kominote nou an.
Pifò elèv nan lekòl pitit mwen an jwi ede lòt moun nan kominote a
Elèv ki nan lekòl sa a dwe bay tan pou yo ede lòt moun nan kominote a.
10.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Pitit mwen an motive pou fè travay lekòl yo.
Pitit mwen an pa enterese nan travay lekòl yo.
Pitit mwen an mete anpil tan ki nesesè pou konplete travay lekòl yo.
Pitit mwen an toujou kontan pou li konplete travay lekòl yo
Pitit mwen an pa janm kontan pou li konplete travay lekòl yo.
11.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Pitit mwen yan ta renmen fe pi bon travay lekòl.
Pitit mwen an santi ke yo bay pi bon efò ke yo kapab nan lekòl la
Pitit mwen yan panse ke yo se yon bon elèv.
Pitit mwen an pa santi ke yo se yon elèv trè entelijan.
12.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Lekòl sa a se yon kote ki an sekirite pou elev mwen yan.
Gen respè youn pou lòt ant pwofesè ak elèv nan lekòl sa a.
Lekòl sa pa gen entimidasyon ak arasman la dan li di tou.
Nan lekòl sa a, gen respè pou pwopriyete lòt moun.
Nan lekòl sa a, klas yo nan lòd e pi tou pa gen dezòd.
Nan lekòl sa a, gid pou konpòtman elèv pozitif e yo klè.
Nan lekòl sa a, elèv yo swiv règleman kle yo san problem.
Nan lekòl sa a, pitit mwen an santi l an sekirite nan koulwa ak kafeterya lekol la.
Ou pa pap jwenn zak vandalis vakabondaj nan lekòl sa a di tou.
13.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Elèv yo se zanmi youn ak lòt nan lekòl sa a.
Elèv ki nan lekol sa sa a pataje ide youn ak lòt.
Elèv ki nan lekòl sa a travay byen ansanm.
Elèv ki nan lekòl sa a pa travay byen ansanm di tou.
14.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Nan lekòl sa a, pitit mwen an gen anpil zanmi.
Nan lekòl sa a, pitit mwen an pa gen anpil zanmi pou li jwe di tou.
Pitit mwen an santi tankou pa gen moun ki konnen kiyès yo nan lekòl sa a.
Lòt elèv nan lekòl sa a pa renmen pitit mwen.
Pitit mwen an gen anpil lòt elèv pou li pale ak nan lekòl sa a.
15.

Pou kesyon sa yo, tanpri endike ki deklarasyon ki aplike pou pitit ou a lè ou make: (1) 0 fwa, (2) 1 fwa , (3) 2-3 fwa, (4) 4-5 fwa oswa (5) 6 oswa plis
 
1) 0 Fwa
2) 1 Fwa
3) 2-3 Fwa
4) 4-5 Fwa
5) 6 Oswa Plis

Space Cell 12345
Nan ane ki sot pase a konbyen fwa yo te entimide pitit ou a?
Nan ane ki sot pase a konbyen fwa ke yo te temwen lòt moun ke yo te we ki entimide?
Pandan ke nan ane lekòl ki sot pase a konbyen fwa yo te temwen yon lòt elèv yo te menase ak yon zam? (zam, kouto, klib, elatriye).
Nan ane ki sot pase a la konbyen fwa yo te menase ak yon zam?
Nan ane ki sot pase a konbyen fwa yo te tande yon moun ke yo te entimide nan odinate (tankou, entimide pa lòt moun atravè rezo sosyal)?
Nan ane ki sot pase a konbyen fwa yo te tande oswa tande menas vyolans pral pran plas nan lekòl la?
16.

Pa gen okenn repons bon oswa sa ki mal. Kèk nan deklarasyon yo sanble ak lòt deklarasyon yo. Ou pa bezwen konsène twop sou sa. Travay byen vit epi anrejistre repons premye ki vini nan tet ou a ak sa ki pi onèt nan tet ou yo.

Space Cell Pa Dakò NetPa DakòMwen pa KonnenDakòFòtman Dakò
Elèv nan lekòl sa a pral entèvni si yo temwen yon ensidan entimidasyon kap fèt.
Si entimidasyon pran plas nan lekòl sa a, elèv yo kaplis gen chans rapòte li bay pwofesè oswa administrasyon yo.
Yon elèv ki entimide nan lekòl sa a toujou souvan rapòte li bay pwofesè oswa administrasyon yo.
Elèv ki entimide lòt moun nan lekòl sa a souvan disipline pou aksyon yo.
Administratè ak pwofesè nan lekòl sa toujou patisipe si yo temwen yon ensidan entimidasyon ap pran plas.