Skip survey header

Tarbijakrediidi teemaline küsitlus

1. Direkiiv keelab tarbijale pakkuda hüpoteegiga tagatud krediidilepingut nö pakettlepinguna (s.t. leping hõlmab endas ka teisi finantsteenuseid) selliselt, et krediidilepingut pole võimalik ilma kõrvalteenuste ostmiseta sõlmida, s.o seosmüük. Kas seosmüüki tuleks keelata ka tavaliste ilma hüpoteegita tarbijakrediidilepingutele?
2. Direktiivi kohaselt võib tarbijale anda krediiti ainult juhul, kui krediidivõimelisuse hindamine näitab, et on tõenäoline, et isik on suuteline lepingut nõuetekohaselt täitma. Antud nõue kehtib ainult krediidi puhul, mis on hüpoteegiga tagatud. Kas selline nõue peaks kehtima ka tavaliste ilma hüpoteegita tarbijakrediidilepingute puhul?
3. Direktiivi ülevõtmisel tuleb hüpoteegiga tagatud tarbijakrediidilepingute jaoks luua eraldi tarbija nõustamisteenus. Tegemist on krediidiandmisest eraldiseisva teenusega, mille eesmärk on anda tarbijale soovitusi, milline pakkumine oleks talle isiklikult kõige sobivam. Kas selline nõustamisteenus peaks olema ka teiste ilma hüpoteegita krediidilepingute puhul kohustuslik?
4. Kas Teie hinnagul peaksid krediidiandjad andma lisaks üldisele teabele ka muid liiki lisahoiatusi?
5. Direktiiv näeb ette kindla info, mida krediidiandja peab tarbijale andma enne lepingu sõlmimist, näiteks tagasimaksmisele kuuluva summa suurus, krediidikulukuse aastamäär konkreetse laenu puhul, maksete sagedus ja suurus jne. Kas leiate, et antud informatsiooni peaks krediidiandja andma tarbijale juba varem, nt enne siduva pakkumise esitamist?
6. Direktiivi kohaselt peab krediidiandja ja -vahendaja  andma tarbijale piisavaid selgitusi pakutava krediidilepingu kohta selliselt, et tarbija saaks hinnata, kas pakutav krediidileping on kohandatud just tema vajadustele ja finantsolukorrale. Kas Teie arvates tuleks seaduse tasandil täpsustada selgituste andmise viisi ja ulatust?
7. Kas Teie arvates peaks ennetähtaegse tagasimaksmise õigus olema seotud mingite kindlate tingimustega?
8. Kas krediidiandjal peaks olema õigus saada hüvitist ennetähtaegse tagasimaksmise korral?