Surveys should never ask for any sensitive or secure data. Do not provide passwords, credit card numbers, identification numbers, or other sensitive information. Report Abuse.
Skip survey header

Borang Soal Selidik Alumni PPSTM

PROGRAM SARJANA MUDA SAINS MAKANAN (PERKHIDMATAN MAKANAN DAN PEMAKANAN)

3. Bangsa; *This question is required.
5. No Telefon; *This question is required.
This question requires a valid email address.
8. Nama dan alamat institusi anda bekerja (atau bekerja sendiri); *This question is required.
10. Sektor Pekerjaan; *This question is required.
11. Pendapatan bulanan; *This question is required.
12. Sejauh manakah program pengajian anda telah membantu dalam alam pekerjaan atau kerjaya anda sekarang? *This question is required.
1 Amat Tidak Membantu2345 Amat Membantu
13. Nyatakan pandangan anda tentang keupayaan seorang graduan yang perlu ada setelah 3 hingga 5 tahun bergraduat dan menceburi kerjaya dalam bidang yang berkaitan dengan program pengajian. 

Skala 1 = Amat tidak penting
Skala 5 = Amat penting *This question is required.
Space Cell Skala
Berupaya mengaplikasikan pengetahuan sains makanan, perkhidmatan makanan dan pemakanan, bagi mengenalpasti dan menyelesaikan masalah yang berkaitan.
Mahir dan kompeten dalam aspek teknikal industri makanan dan yang berkaitan agar berupaya untuk beradaptasi dengan perkembangan di dalam pengurusan sumber dan keusahawanan.
Berupaya bekerja dalam kumpulan pelbagai disiplin, mempunyai kemahiran kepimpinan dan mahir berkomunikasi secara lisan dan bertulis.
Menangani isu-isu semasa dan menyelesaikan masalah berkaitan industri makanan secara profesional dan beretika.
Mengamalkan kemahiran pembelajaran sepanjang hayat dan pengurusan maklumat untuk perkembangan peribadi dan profesional melalui pembelajaran kendiri dan berterusan.
Survey Software powered by Alchemer
Survey Software