Skip survey header

הרשמה לסדנאות זוגות צעירים

בואו לרכוש כלים שיסייעו לכם בניהול כלכלת המשפחה
הסדנאות בנות ארבעה מפגשים. משך כל מפגש שעתיים. הסדנאות מיועדות למשפחות להן עד שני ילדים.
This question requires a valid email address.
9. אני מאשר כי הסמכות המקומית הבלעדית (בכפוף לאמור להלן), לדון בכל תביעה שתוגש על ידי מי מהצדדים במכרז, בכל עניין הקשור במכרז, תהא נתונה לבית המשפט המוסמך מבחינת העניין בבתי המשפט המוסמכים במחוז תל אביב בלבד. *This question is required.
10. אני מצהיר בזאת כי הצעה זו מוגשת ללא כל קשר וללא כל תיאום עם מציעים אחרים. *This question is required.
11. הצעתי זו עומדת בתוקפה ומחייבת אותי מיום הגשתה ועד 60 יום לאחר המועד האחרון להגשת ההצעות. *This question is required.
12. הנני מתחייב להודיע לכם על כל שינוי באיזה מן הפרטים המפורטים לעיל, בסמוך לאחר ביצועו *This question is required.
13. צילום רישיון עריכת דין תקף *This question is required.
14. רשימת 30 תיקים בהם ייצגתי בהליכי פש"ר / הוצאה לפועל *This question is required.
15. אישור רשויות המס: 
* אישור ניהול ספרים/ ניכוי מס במקור *This question is required.
16.

אני הח"מ מצהיר בזאת כי קראתי את כל האמור לעיל, כי אני מבין את האמור בו, כי אני מסכים לכל התנאים דלעיל וכי למיטב ידיעתי אינני קשור לפעילות כלשהי הנמצאת בניגוד עניינים עם פעילות ארגון פעמונים או מטרותיו.

*This question is required.
Clear
Signature of
This question requires a valid date format of DD/MM/YYYY.
calendar