Skip survey header

NYC DOE Parent Language Access Questionnaire - HAITIAN CREOLE

Kesyonè sou aksè paran pou sèvis entèpretasyon/tradiksyon nan Depatman edikasyon Vil Nouyòk

Paran gen dwa pou resevwa enfòmasyon oswa pou yo kominike avèk yon manm estaf nan lekòl yo oswa nan Depatman edikasyon (DOE) nan lang yo pale a. Tanpri pran kèk minit pou ranpli yon Kesyonè Paran pou ede nou amelyore sèvis nou ofri pou lang yo. Kesyonè a anonym.

Si w gen plis kòmantè oswa plis kesyon sou sèvis entèpretasyon/tradiksyon nan lekòl ou a, rele nou nan (718) 935 2013, oswa voye yon imèl ba nou nan Hello@schools.nyc.gov
4. Konbyen fwa lekòl ou a te kominike avèk ou an kreyòl nan chak nan sitiyasyon sa yo pou ane lekòl sa a?
Space Cell ToutanSouvanKèk fwaRamanJamè
Kominikasyon alekri nan lekòl ou a *This question is required
Apèl telefòn otomatik *This question is required
Apèl telefòn estaf fè *This question is required
Apèl telefòn estaf fè ak èd yon entèprèt *This question is required
Mesaj tèks *This question is required
Imèl *This question is required
Kanè *This question is required
Plan edikasyon endividyèl Individualized Education Program (“IEP”)- si genyen *This question is required
6. Konbyen fwa lekòl ou a te ede w an kreyòl nan sitiyasyon sa yo pou ane lekòl sa a?
Space Cell ToutanSouvanKèk fwaRamanJamè
Konvèsasyon avèk pwofesè pitit ou a *This question is required
Èd nan direksyon an *This question is required
Èd nan biwo sekirite a *This question is required
Èd nan klinik enfimyè a *This question is required
Èd nan konferans Paran-Pwofesè *This question is required
Èd nan Plan edikasyon endividyèl Individualized Education Program (“IEP”)- si genyen *This question is required
8. Nan ki fason ou pi pito lekòl ou a voye anons ak nouvo enfòmasyon ba ou? Chawzi tousa ou pi pito yo. 

 

*This question is required.
9. Kòman w ta dekri satisfaksyon w anjeneral nan sèvis entèpretasyon/tradiksyon nan lekòl ou a? *This question is required.