Skip survey header

K-12 Education Priorities - Tagalog


Mga Prayoridad sa K-12 na Pampublikong Edukasyon

Salamat sa pag-alok mo ng iyong input sa mga prayoridad sa badyet ng edukasyon para sa 2019-21 na panukala sa badyet ng Superintendente ng Estado sa Gobernador at Lehislatura ng Estado. Matutulungan ng feedback mo ang Opisina ng Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo (Office of Superintendent of Public Instruction) habang bumubuo kami ng badyet na naghahatid sa ating mga pampublikong paaralan mula sa "karaniwang" pagpopondo patungo sa isang sistema na mas mahusay na dinisenyo upang matugunan ang mga pangangailangan ng lahat ng mga nag-aaral. Mangyaring siguraduhing makumpleto ang buong survey para maibahagi namin ang mga resulta sa iyo. Salamat!


Chris Reykdal
Superintendente ng Pampublikong Pagtuturo

 
 

Mensahe mula sa Superintendente Chris Reykdal

 
Ito ay kumuha ng limang minuto.