Skip survey header

K-12 Education Priorities - Vietnamese


Ưu Tiên Giáo Dục Công Hệ Thống K-12

Xin cảm ơn quý vị đã đóng góp ý kiến cho ưu tiên ngân sách giáo dục đối với đề xuất ngân sách 2019-21 của Tổng Giám Đốc Nha Học Chánh Tiểu Bang gửi tới Thống Đốc và Cơ Quan Lập Pháp Tiểu Bang. Phản hồi của quý vị sẽ hỗ trợ cho Văn Phòng Tổng Giám Đốc Công Huấn (Office of Superintendent of Public Instruction) khi chúng tôi lập ngân sách giúp chuyển đổi các trường công của chúng ta từ mức tài trợ "cơ bản" sang một hệ thống được thiết kế tốt hơn, nhằm đáp ứng nhu cầu của tất cả các học viên. Xin quý vị hãy nhớ hoàn thành toàn bộ bản khảo sát này để chúng tôi có thể chia sẻ kết quả với quý vị. Xin cảm ơn!

Chris Reykdal
Chris Reykdal
Tổng Giám Đốc Công Huấn
 

 

Tin nhắn từ Tổng Giám Đốc Công Huấn Chris Reykdal

 
Phải mất 5 phút để hoàn thành.