Skip survey header

MDA Spring Parent Haitian Creole 2018

Atansyon Paran oubien Gardien, Mesi Paske w ap repon kesyon sa yo. Opinion tres empotan pou devolpe meiyo lekol nan kominote w. Zon Lekol ou dedikase pou kontinye pou amelyoure edikasyon timoun ou ap reservoir aussi repons ki pi honet kapab bay pou kesyon sa you nou vreman apresye yo epi yo tres empotan pou nou.

Kesyon sa yo konpletman konfidansyel. Nou vle w santi w konfortab ki repons ou yo pap egjije a ou mem. Pitit ou, pwofese yo, epi moun ki an lederchip pap jam we repons ou yo. Kesyon ou an relatsyon ak santiman pa rappor a devoir pitit ou lekol pitit ou, pwofese, moun ki an ledechip nan kominote lekol ou.

Tanpri leer direksyon yo pou chak seksyon avek anpil atansyon repon honetman ak opinion. Si w gen plis ke yon sel pitit eseye pou panse ak un nan pitit ou si w santi w pa ka repon ou met kite kesyon sa. Apre fini ak tout kesyon yo tanpri swiv tout dieksyon ki anba pou retounen kesyon sa yo. Mesi deske ou komplete kesyon sa yo nou apresye patisipasyon nan pataje ki jan w konsevoir baggay yo.

 

1. kombien timoun ou genyen ki enskri lekol?
3. Ki klas pitit ou ap fe ? (make tout ki an aplikasyon)
4. mwen se yon:
5. Pitit mwen se yon:
7.

Pa repons ki vre o fos. Anpil fras yo mem ak lot fras. Travay rapid epi repon pwemye ak honetman.

Space Cell Vreman pa dakoPa dakoPoko konnendakoVreman dako
Profese nan lekol la bam mwne enfomasyon so pogre pitit mwen
Pwofese nan lekol la fe bi yo kler pou moun ka konnen sa li ye
Pwofese yo nan lekol yo gen anpil fason pou yo enstri timoun yo
Pwofese nan lekol la pale avek anpil jwa.
Pwofese nan lekol la ede pwepare timoun yo pou examen yo gen pou pwan nan sal klas la
Nan lekol sa pwofese yo fe timoun yo apran nan yon fason ki interesan.
8.

Pa repons ki vre o fos. Anpil fras yo mem ak lot fras. Travay rapid epi repon pwemye ak honetman.

Space Cell Vreman pa dakoPa dakoPoko konnendakoVreman dako
Pwofese nan lekol lan dako pou pran tan an deyo klass la pou ede timoun yo.
Si yon elev pa konpran baggay ki ap fet nan yon klass li genyen moun li ka mande ed.
Pwofese nan lekol sa interese nan edikasyon timoun yo epi ede yo pou siksye
Pwofese nan lekol la enkouaje timoun yo nan lekol le yo ap fe bien
Pwofese nan lekol pran tan pou kouvri baggay ke timoun pat fin konpran.
Pwofese nan lekol kominike ak paran pou fe si timoun reservoir ed yo bezwen.
9.

Ytilize meuzi sa tanpri chwazi nimewo ki dekrive relasyon pitit ou ak pawol sa yo.

 

1 2 3 4 5
 yo pa
Konnen ki sa sa ye.
 . Yo konnen ki sa, sa ye men yo pa panse avek li sou van.  . Yo konnen sa sa ye epi yo panse sou li souvan epi yo pratikel sou pa okasyon.  yo konnen ki sa sa ye epi yo panse sou li souvan epi yo pratikel. Yo konnen l epi yo panse de li epi yo pratikel konstaman.
Space Cell 12345
Respe(pou lot)
Respe pou tet yo
Sousye (pou lot)
Jistis
10.

Pa repons ki vre o fos. Anpil fras yo mem ak lot fras. Travay rapid epi repon pwemye ak honetman.

Space Cell Vreman pa dakoPa dakoPoko konnendakoVreman dako
Pitit mwen ede lot moun.
Pitit mwen kwe ke moun si poze resoud pwop pwoblem ya yo.
Pitit mwen pa sousye de evenman ki ap pase nan lot paiye. .
Pitit mwen sousye de pwoblem lot moun malgre li genye pwoblem pa l.
11. Tanpri nan espas ki bay, bay pwemye empresyon pandan wap ytilize  yon nimewo ki anmba. Pa gen move repons. Konsidere chak fras.
 
Pandan ane pas a…
Space Cell Pa janmYon fwa oswa de fwa3-5 fwa6 a 9 fwa10 oswa plis fwa
Kombien fwa pitit ou ede moun ki benzwen ed?
Kionbien fwa pitit ou ede yo moun ke lot moun tap faouche
Konbien fwa pitit ou te sipote yo moun ki tris?
Konbien fwa pititou te fe efo pou genti ak moun?
Konbien fwa pitit ou te ede yo kondisip li?
12.

Pa repons ki vre o fos. Anpil fras yo mem ak lot fras. Travay rapid epi repon pwemye ak honetman.

Space Cell Vreman pa dakoPa dakoPoko konnendakoVreman dako
Pwofese disiplin timoun san yo pa konen tout estwa?
Pwofesè yo nan lekòl pitit mwen an ede yo santi yo san danje epi yo akeyi yo.
Pwofese nan lekol timoun mwne toujou trete pitit mwen ak jistis.
Mwen gen konfans nan pwofese lekol pitit mwen.
Pwofese nan lekol timoun mwne kembe pawol yo.
Pwofese nan lekol pitit mwne sousye de lot elev.
Pwofese nan lekol pitt mwne honet.
13.

Pa repons ki vre o fos. Anpil fras yo mem ak lot fras. Travay rapid epi repon pwemye ak honetman.

Space Cell Vreman pa dakoPa dakoPoko konnendakoVreman dako
Pwofese nan lekol pitit mwen fe si ki elev yo gen sikse
Pwofese nan lekol pitit mwen sanble yo pa ka ede elev ki ekspoze a enfliyans negativ nan lakay li
paran pap sipote elev yo lakay pa genyen ed pou pitit mwen ka genyen siksse
Pwofese nan lekol pitit mwen pa ede timoun yo pou genyen sisye
Le timoun nan lekol pitit mwen efoseyo se paske pwofese yo ekouraje yo pou pa kite sa.
Pwofese nan lekol pitit mwen dako pou ede timoun fe pi bien.
Pwofese nan lekol pitit mwen ese ye pou ede timoun fe pi bon desisyon nan lavi yo
Pwofese nan lekol timoun mwen toujou ap cheche lot fason pou timoun genyen siskse.
14.

Pa repons ki vre o fos. Anpil fras yo mem ak lot fras. Travay rapid epi repon pwemye ak honetman.

Space Cell Vreman pa dakoPa dakoPoko konnendakoVreman dako
Ekip administrayson nan lekol pitit mwen kon disisplin timoun san yo pa konnen tout detay yo.
Ekip administrayon sa ede pitit mwen pou santi sen et sof epi bien veinue.
Administrayson ede elev pou santi yo sen et sof.
Pitit mwen konfye nan administrayson nan lekol li
Administrasyon nan lekol pitit mwen jis nan pawol yo.
Administrasyon nan lekol pitit mwen sousye de timoun yo.
Administrasyon nan lekol pitit mwen yo honet.
Administrasyon nan lekol pitit mwen genyen bon ledechip.
15.

Pa repons ki vre o fos. Anpil fras yo mem ak lot fras. Travay rapid epi repon pwemye ak honetman.

Space Cell Vreman pa dakoPa dakoPoko konnendakoVreman dako
Administrasyon pran tan pou pale ak timoun yo epi pwofese yo le yo nan lench.
Administrayson pran tan pou visiste klass la pou diskite pwoblem.
Administrasyon infoyme timoun yo de pwogre akademik yo.
Administrasyon fe si ke timoun ap apran.
Administrayson ede pwofese y oak elev yo nan kote yo feb.
Administrayson lekol sa rekonet epi rekonpanse moun ki fe bien nan lekol.
Administrasyon sa interese de lavi pitit mwen an deyo de lekol.