Skip survey header
NYC DOE banner

Survey on www.Schools.NYC.Gov-HatianCreole

Survey on www.schools.nyc.gov

Sitwèb Depatman Edikasyon

Ranpli ti sondaj tou kout sa a pou fè nou konnen kisa ou panse sou nouvo sitwèb nou an. L ap pran w anviwon de minit pou fini l. Nou bay opinyon w anpil valè, mèsi.

 
1. 1. Ki koneksyon ou genyen avèk Depatman Edikasyon? *Kesyon sa a obligatwa. *This question is required.
  • * This question is required.
3. 3. Kiyès nan gwoup moun sa yo ou panse sitwèb la pi itil?  *This question is required.
4. 4. Kijan ou te jwenn aksè nan enfòmasyon sou sitwèb nou an? *This question is required.
  • * This question is required.
7. 7. Si w pa gen pwoblèm pou yo entèvyouwe w osijè eksperyans ou nan nouvo sitwèb nou an, tanpri ranpli fòm pi ba a. Mèsi pou èd ou!