Skip survey header
Hebrew

Laniado-Engage

1. עד כמה הנך מסכים עם ההיגדים הבאים?
Space Cell מסכים לגמרימסכיםככה ככהלא מסכיםלגמרי לא מסכים
אני גאה לעבוד בחברה
אני ממליץ לחברים על החברה כמקום שטוב לעבוד בה
אני שואף להמשיך לעבוד בחברה בשנים הקרובות
הייתי ממליץ בחום על מוצרי החברה בפני חברים ובני משפחה
בדרך כלל אני נהנה ומצפה להגיע לעבודה
העובדים בחברה משקיעים מאמצים ומפגינים מחויבות גבוהה למימוש יעדי החברה והאתגרים שלה
2. איך היית מגדיר את רמת שביעות רצונך כעובד החברה ? *חובה לענות על השאלה Please select one of the following images.