Skip survey header

Lista e Vlerësimit të Trajtimit të Autizmit

Informacione

Lista e Vlerësimit të Trajtimit të Autizmit (ATEC)

Bernard Rimland, Ph.D. & Stephen M. Edelson, Ph.D.

Autism Research Institute | 4182 Adams Avenue, San Diego, CA 92116 USA | fax: (619) 563-6840 | www.autism.com

Lista e Vlerësimit të Trajtimit të Autizmit (ATEC - Autism Treatment Evaluation Checklist) është zhvilluar për të vlerësuar efektet e trajtimit. Gjithashtu, prindërit dhe profesionistët e përdorin ATEC për të monitoruar mirëqenien e përgjithshëm të një individi me kalimin e kohës.

ATEC përbëhet nga katër nënteste (sektorë): I. E folura/Gjuha/Komunikimi (14 pyetje); II. Socializimi (20 pyetje); III. Shqisore/Ndërgjegjësimi njohës (18 pyetje); dhe IV. Shëndeti/Fiziku/Sjellja (25 pyetje). Pas ATEC të jetë plotësuar, rezultatet e nëntesteve (sektorëve) dhe një rezultat i përgjithshëm jepen në fund. Përdoruesit gjithashtu mund të marrin rezultatet me email në një PDF dokument."

SHËNIM: Pasi ju filloni të shtypni informatat në formularin më poshtë nuk e përcjellin lidhjen duke i prerë dhe pasting nga navigation bar shfletuesit tuaj ose të dhënat tuaja mund të shfaqet për përdoruesit që ju përcjellë atë. Për të dërguar përdoruesit në një formë të freskët theksojnë ata në: http://www.surveygizmo.com/s3/1329619/Autism-Treatment-Evaluation-Checklist-revised

Nëse dëshironi informata shtesë në lidhje me ATEC, shih:
http://www.autism.com/ind_atec_report
Copyright (c) 2016 AUTISM RESEARCH INSTITUTE  ALL RIGHTS RESERVED.
THE AUTISM TREATMENT EVALUATION CHECKLIST (ATEC) MAY BE USED ONLY FOR NON-COMMERICIAL PURPOSES.
Gjinia
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Diagnozë:
ATEC përdoruesi
Albanian