Skip survey header

Enkät Depression_PM

Enkät Depression

Hur stor andel av dina depressionsbehandlade patienter uppskattar du har något/några av följande sex restsymtom? Placera markören på skalan 0-100 % för varje enskilt symtom.
1. Nedstämdhet
0 %
100 %