Skip survey header
Low Vision Mode Haitian
NYC DOE banner
Opinyon sou sitwèb NYCDOE
Nou ta renmen tande w sou itilizasyon sitwèb NYCDOE a. Pataje opinyon w avèk kat kesyon kout sa yo.
1. Ki degre eksperyans ou nan itilize sitwèb la? Please select from the following images.
3. Tanpri tcheke tout repons ki valab:
4. Èske w vle pale avèk nou sou eksperyans ou ak sitwèb NYCDOE?
5. Tanpri di nou kòman pou nou kontakte w: