Skip survey header

Pion Survey 2018 - Thai

ยินดีต้อนรับ! แบบสํารวจนี จัดทําขึ นโดย PION (องค์กรความร่วมมือแรงงานค้าประเวณีในประเทศนอร์เวย์)
โดยได้รับความร่วมมือจากกระทรวงสาธารณะสุข เพื3อทําการสํารวจกลุ่มตัวอย่างผู้ค้าประเวณีผ่านทาง
อินเทอร์เน็ตว่าได้เผชิญกับเหตุการณ์อะไรบ้าง

ในแบบสํารวจนี  เราอาจถามคุณเกี3ยวกับประสบการณ์อันไม่พึงประสงค์ และ/หรือประสบการณ์ซึ3งเกี3ยวข้องกับ
ความรุนแรง บางคําถามอาจเป็ นคําถามที3มีเนื อหาละเอียดอ่อน และอาจก่อให้เกิดความรู้สึกกระอักกระอ่วนใจ
ที3จะตอบสําหรับบางท่าน ดังนั นการตอบคําถามจึงขึ นอยู่กับความสมัครใจ คุณไม่จําเป็ นต้องตอบคําถามทุก
ข้อ และคุณสามารถข้ามคําถามบางข้อ หรือหลายๆ ข้อ หรือแม้แต่จะถอนตัวจากการทําแบบสํารวจนี เมื3อใดก็
ได้ที3คุณต้องการ

แบบสํารวจนี ไม่มีการระบุชื3อ และคุณสามารถเลือกที3จะยุติการทําแบบสํารวจเมื3อใดก็ได้
ผู้ค้าประเวณีหลายรายมีประสบการณ์การค้าประเวณีมาจากหลากหลายประเทศ แต่ในการทําแบบสํารวจครั ง
นี  เราต้องการมุ่งเน้นเฉพาะประสบการณ์ที3เกิดขึ นในประเทศนอร์เวย์ ดังนั นเราจึงต้องการให้คุณรายงานเฉพาะ
เหตุการณ์ที3คุณได้เผชิญมาจากการค้าประเวณีซึ3งเกิดขึ นในประเทศนอร์เวย์เท่านั น