Skip survey header

Ymgynghoriad Praesept Gogledd Cymru 2019/20

Arfon Jones, Comisiynydd Heddlu a Throsedd

Mae pawb eisiau cadw Gogledd Cymru yn le diogel i weithio, byw ac ymweld. Rwyf i fel Comisiynydd Heddlu a Throsedd yr ardal yn dymuno'r un peth. Mae eich barn yn bwysig wrth fy nghynorthwyo i benderfynu ar gyllideb 2018/19, yn enwedig os cynydda'r praesept.

Mae Heddlu Gogledd Cymru eisoes wedi gwneud £31m o doriadau'n yn y cyfnod rhwng mis Ebrill 2011 a mis Mawrth 2019. Yn y blynyddoedd nesaf bydd toriadau'n dilyn, er mwyn bodloni pwysau costau ychwanegol oddeutu £20m erbyn 2022/23. Mae hyn yn golygu y bydd rhaid i'r heddlu newid y ffordd mae'n gweithio. Rydym angen ailedrych ar ein blaenoriaethau a sut ellir eu cyflwyno.
Bydd eich barn hefyd yn fy nghynorthwyo wrth adolygu fy Nghynllun Heddlu a Throsedd am y flwyddyn nesaf. Mae'r Cynllun Heddlu a Throsedd yn amlinellu cyfeiriad strategol Heddlu Gogledd Cymru, Partneriaethau Diogelwch Cymunedol a sefydliadau eraill sy'n ymroddedig i leihau trosedd a diogelu ein cymunedau.

Gwnaf ddefnyddio eich adborth i hysbysu fy nhrafodaethau gyda'r Prif Gwnstabl wrth gytuno ar y praesept gyda Phanel Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru.

Gofynnaf am eich ymatebion erbyn 14/01/2019