Skip survey header

Pankrotiseaduse muudatuste küsitlus

1. Kas toetate ettepanekut luua maksejõuetuse institutsioon?
Maksejõuetuse institutsioon selgitaks välja maksejõuetuse tekkimise põhjused, eelkõige juhul, kui maksejõuetus tekitati ebaseaduslikult. Institutsioon kaasatakse pankrotimenetlusse automaatselt juba pankrotiavalduse läbivaatamisel. Institutsiooni põhivahendid järelevalve teostamisel oleks nõuandmine, ettekirjutus, kohtu poole pöördumine, võlgniku tegevuse auditeerimine või pankrotimenetluse avalik läbiviimine ja rahastamine, juhul kui pankrotivaras puuduvad vahendid pankrotimenetluse tavapäraseks läbiviimiseks. Selle tulemusel peaks kaduma raugemise kaudu vastutusest vabanemise praktika, võlausaldajatele tehtavad väljamaksed suurenema ja ettevõtluskultuur muutuma usaldusväärsemaks.
3. Praegu on pankrotiavalduse esitamise kohustus üksnes juhatuse liikmetel. Praktikas võib aga esineda olukordi, kus juhatus on valimata või juhatuse volitusi ei ole pikendatud ning sisuliselt juhatus puudub.
Kas toetate ettepanekut laiendada pankrotiavalduse esitamise kohustust nendele isikutele, kes on jätnud täitmata oma kohustuse tagada juhatuse olemasolu (osaühingute puhul osanikud või  nõukogu liikmed, aktsiaseltside puhul nõukogu liikmed)?
5. Kas toetate ettepanekut, mille kohaselt tegeleksid edaspidi maksejõuetusasjadega vaid teatud kohtud (nt Harju Maakohus ja Tartu Maakohus), et suurendada kohtunike spetsialiseerumist?
7. Kas toetate maksejõuetuse mõiste täpsustamist selliselt, et püsiva maksejõuetuse eeldamiseks seatakse täpsemad kriteeriumid, nt teatud raamatupidamislike näitajate ilmnemine?
9. Kas toetate ettepanekut, mille kohaselt tuleks osanike või aktsionäride, kellele kuulub vähemalt 10% osa- või aktsiakapitalist, poolt äriühingutele antud laenud allutada ehk asetada teistest võlausaldajatest tahapoole, st need saaksid viimase väljamakse järjekorrakoha?
Muudatust põhjendatakse sellega, et omanikul on siseinformatsiooni ja ta peaks olema valmis kandma suuremat riski. Praegu koheldakse omanike või nendega lähedalt seotud isikute poolt äriühingule antud laene sarnaselt teiste pankrotivõlausaldajate nõuetega.
11. Kas toetate ettepanekut, et pankrotiavalduse esitanud võlausaldaja peab enda nõude esitama nõuete esitamise tähtaja jooksul uuesti?
13. Kas toetate ettepanekut, et nõudeavalduse esitamise üldist tähtaega lühendatakse 2 kuult 1 kuule ja kohtule antakse suurem paindlikkus vastavalt vajadusele nimetatud tähtaega pikendada maksimaalselt kuni 4 kuule?
15. Kas toetate ettepanekut, et pandipidajal on õigus realiseerida pandiese pankrotimenetluse väliselt täitemenetluses või ise kohtu järelevalve all, kui pandiese on võlgniku ainus vara?
Praegu peab pandipidaja sarnaselt teistele võlausaldajatele esitama oma nõude pankrotimenetlusse ja ootama väljamakset kuni jaotusettepanek kinnitatakse.
 
18. Soovi korral lisage oma kantaktandmed, et saaksime Teid pankrotiseaduse muudatustega kursis hoida ning vajadusel täiendavat tagasisidet küsida.