Skip survey header

Pelialan opinnäytekilpailu 2019

Kilpailuun hyväksytään suomalaisten yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen peli- ja leikkiaiheiset
opinnäytetyöt. Kilpailuun voi osallistua työllä, joka on hyväksytty kalenterivuoden 2018 aikana
(1.1.–31.12.2018). Opinnäytteellä tarkoitetaan tässä yhteydessä korkeakoulun perustutkinnon
valmistumiseen liittyvää lopputyötä – kilpailuun ei siis voi osallistua opintoihin muuten liittyvällä projektityöllä
tai muulla vastaavalla suorituksella. Myös väitöskirjat on rajattu kilpailun ulkopuolelle. Opinnäytteen tulee
tavalla tai toisella liittyä digitaalisiin tai ei-digitaalisiin peleihin tai leikkiin. Tutkimuskohteeksi voivat asettua
pelit itsessään, niiden pelaaminen, niiden tekeminen tai jokin muu peleihin tai leikkiin elimellisesti liittyvä ilmiö.
Työ voi olla otteeltaan esimerkiksi teoreettinen, soveltava tai kokeellinen.


Palkintoja jaetaan kahdessa kategoriassa: yliopistosta valmistuneet työt (pro gradut ja diplomityöt) ja
ammattikorkeakoulun lopputyöt. Tunnustukseen sisältyy rahapalkinto, joka voidaan jakaa yhden tai
useamman palkitun kesken. Palkitut kutsutaan esittelemään työtään vuoden 2019 Pelitutkimuksen päivässä.


Opinnäyte tulee ilmoittaa ehdokkaaksi 22.2.2019 mennessä. Työn asettaa ehdolle ensisijaisesti työn tekijä.
Jos työtä ehdottaa esimerkiksi työn ohjaaja, toivomme, että töitä ilmoitetaan yksi oppiainetta tai
koulutusohjelmaa kohden.


A thesis related to games or play from any Finnish university or university of applied sciences will be
accepted as a submission. The thesis must have been accepted by the university during the calendar
year of 2018 (1.1.–31.12.2018). In the context of the competition, thesis refers to a work required for
receiving an academic degree – it is not possible to participate in the contest with another type of study
project work or any other similar submission. Doctoral dissertations are also excluded from the contest.
Submitted thesis must be somehow connected to digital or non-digital games or play. Subjects of study
can be games themselves, playing or making of games, or any other phenomenon which is fundamentally
connected to games or play. The approach to the topic of games or play can be, for example, theoretical,
applied or experimental.


Acknowledgements are awarded in two categories: one for universities (master’s theses) and one for
universities of applied sciences. The award includes a monetary prize, which can be divided between
one or several award winners. Award winners will be called to present their work at the Finnish Game
Research Day 2019.


Thesis must be submitted by 22.2.2019. The work should primarily be submitted by its author. If the work
is submitted by someone else (for example the supervisor), we hope that only one work is submitted per
discipline or degree program.