Skip survey header

Sondaj Sou Bezwen Moun nan Indian River County Community

Sondaj Sou Bezwen Moun nan Indian River County Community

Konpayi Q-Q Research Consultants ap fè sondaj sa a sou non Indian River Community Foundation ak United Way nan Kawonty Indian River, Depatman Sante Florid nan Indian River, ak Komite Konsèy Sèvis Timoun yo. Objektif sondaj sa se pou nou konnen ki fòs kominote yo genyen ak resous nan kominote pa w la pou konprann pi byen kijan yo kapab sipòte moun nan zòn lan. Nou pral poze w kèk keksyon sou sèvis kominote a ban nou epitou jan kalite sèvis sa yo ye nan 5 domèn: sèvis pou timoun, opòtinite pou nou degaje nou, sitiyasyon kote nou rete, sèvis lasante, ak sèvis pou granmoun aje yo. Kanta pou repons nou yo, pa gen pyès moun k ap konnen si se ou menm ki rakonte nou anyen. Sondaj la ap pran apeprè 15 minit pou nou fè li.
Okenn moun pa dwe reponn sondaj sa plis ke yon fwa.

Nenpòt moun ki abite nan Indian River ke se kèk ane ke se kèk jou, kapab patisipe nan sondaj sa.