Skip survey header

2020 Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản Đơn Nhận Phiếu Thực Phẩm/Tuyên Thệ Để Hội Đủ Điều Kiện

2020 Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản Đơn Nhận Phiếu Thực Phẩm/Tuyên Thệ Để Hội Đủ Điều Kiện

Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản (SFMNP) cung cấp trái cây tươi và rau quả đến người cao niên có thu nhập thấp với mục tiêu cải thiện sức khỏe và tình trạng dinh dưỡng. Đồng thời hỗ trợ nông nghiệp địa phương bằng cách tăng việc sử dụng các thị trường nông dân và địa điểm bán lẽ bên lề đường.

Để có đủ điều kiện để nhận được một phiếu, quý vị  phải đáp ứng tất cả những điều sau đây:
 
 • 60 tuổi hoặc lớn hơn, (55 tuổi hoặc lớn hơn cho người Hoa Kỳ Gốc hoặc là người Alaska)
 
 • Thu nhập thấp hơn 185% mức sống tối thiểu của Liên Bang, dựa trên hộ khẩu gia đình:
  • $23,107 mổi năm hoặc $1,926 mỗi tháng cho hộ gia đình 1 người
  • $31,284 mổi năm hoặc $2,602 mỗi tháng cho hộ gia đình 2 người
  • $39,396 mổi năm hoặc $3,283 mỗi tháng cho hộ gia đình 3 người
  • $47,568 mổi năm hoặc $3,964 mỗi tháng cho hộ gia đình 4 người
  • Gia đình đông người, cộng $681/tháng cho mỗi người
 
 • Bạn phải là cư dân của Quận Pierce
                                                                                                                     
Giới hạn nghiêm ngặt của một Phiếu Thực Phẩm dành cho mỗi hộ gia đình. Đơn điền không đầy đủ hoặc các đơn nhận được trước ngày 04 tháng 5 sẽ được trả lại. Một số giới hạn các Phiếu Thực Phẩm dành sẵn cho mỗi mùa, và các đơn hoàn tất sẽ được xử lý theo thứ tự nhận được.

Chúng tôi sẽ bắt đầu nhận đơn cho Chứng Từ  bắt đầu từ Thứ Hai ngày 11 tháng 5 năm, 2020. Để  để nhận được Phiếu Thực Phẩm của Chương Trình Dinh Dưỡng Thực Phẩm Nông Sản (SFMNP), quý vị phải hoàn thành tất cả các lĩnh vực dưới đây. Quý vị không cần phải kèm theo bản sao giấy nhận diện ̣( ID ) và gởi đơn lại Pierce County Human Services, Aging & Disability.  

Phiếu Thực Phẩm sẽ được gửi cho các đương đơn hội đủ điều kiện bắt đầu từ Thứ Sáu, ngày 10 Tháng 7.