Skip survey header

Pierce County BRT- 169-002-000 - Demographics - vietnamese

1. Quý vị có muốn tham dự khảo sát nhân chủng học không?
Tuổi tác
Chủng tộc
Tính giới
Ngôn ngữ sử dụng tại nhà (đánh dấu tất cả những mục thích hợp)
Quý vị có cho rằng mình là khuyết tật không?
Những tiện nghi nào quí vị xử dụng? (xin đánh dấu tất cả nếu cần)
Thu nhập gia đình của quý vị là bao nhiêu?
2. Đăng ký nhận email để biết về dự án?
This question requires a valid email address.