Skip survey header

Educació socioemocional: quins programes funcionen?

Hores d’ara ningú dubta que al costat de les competències clàssiques relacionades amb el currículum, hi ha altres habilitats que també són molt importants per al desenvolupament escolar i vital d’infants i joves. Unes d’elles són les habilitats socioemocionals, que inclouen l’autoconsciència, l’autogestió, la consciència social, les habilitats socials i la capacitat de prendre decisions. Per això, ja fa anys que es desenvolupen programes específics per treballar-les, tant a l’escola com fora i comença a haver evidència científica consistent que permet respondre preguntes com: Com són els programes que generen resultats positius i desitjables? Quines competències milloren i en quina mesura? A qui s’han de dirigir per ser més efectius?

Per conèixer les respostes, acompanya'ns en aquest petit joc: tu respons quatre preguntes sobre com creus que han de ser els programes que treballen les competències socioemocionals i t'anirem explicant què en diu l'evidència més rigorosa. 


T'ho passaràs bé i n'aprendràs!

Som-hi?
1. Creus que els programes socioemocionals poden millorar els resultats acadèmics de l’alumnat?