Skip survey header
Vietnamese

Khảo sát Gia đình

Hướng dẫn khảo sát

Chào mừng quý vị đến với Khảo sát Gia đình về việc Học tập và Vận chuyển Học sinh của Independence Mission Schools (IMS) cho trong năm học 2020-2021. Chúng tôi muốn hiểu được suy nghĩ và kế hoạch của quý vị cho việc học tập và vận chuyển học sinh đến và về từ trường học, cũng như các nguồn lực công nghệ mà con quý vị có hoặc cần cho việc học trực tuyến. Khảo sát ngắn này được chia ra thành vài trang, với tiến trình tổng thể được hiển thị ở phía dưới.

Vui lòng trả lời các câu hỏi này một cách trung thực và hết khả năng của quý vị vì những câu trả lời này rất là quan trọng đối với các nỗ lực lập kế hoạch. Các kết quả sẽ được chia sẻ với văn phòng chính của chúng tôi, lãnh đạo nhà trường và các cá nhân khác có liên quan đến việc lập kế hoạch cho năm học sắp tới.

Nếu quý vị có bất kỳ câu hỏi nào, xin liên lạc với Dylan Frendt, Quản lý Dữ liệu và Đánh giá:
dfrendt@independencemissionschools.org 
Số điện thoại: