Skip survey header

Potser és el moment d’avançar en l’aprenentatge i l’avaluació competencial!

Potser és el moment d’avançar en l’aprenentatge i l’avaluació competencial!

La revisió dels continguts a l’educació obligatòria i secundària postobligatòria continua sent una assignatura pendent. El currículum per competències és, a la pràctica, una realitat d’aplicació desigual entre centres i etapes educatives. El fet que una part dels continguts curriculars programats per al curs 2019-2020 no s’hagin pogut impartir obliga a una reflexió profunda sobre el currículums de pràcticament tots els nivells educatius. Cal aprofitar aquesta circumstància per afavorir una readaptació del currículum més enfocada a l’adquisició de competències i no preocupada per una “lògica del temari”.

Aprofitant aquesta redefinició curricular sota el criteri de la priorització de competències i sabers bàsics i imprescindibles (descarregant bona part dels currículums actuals), s’han de preveure fórmules d’autèntica avaluació competencial dels aprenentatges. 

Amb aquesta eina d'autodiagnosi podreu reflexionar sobre si esteu adaptant els continguts curriculars a la situació actual i si esteu desenvolupant una avaluació formativa i competencial. El que es pretén és que pugueu veure on heu arribat i reflexioneu sobre com podeu seguir avançant en l’adaptació del currículum i en el desplegament d’una avaluació formativa i competencial

La rúbrica s’organitza en 3 criteris de valoració: l’estratègia, el grau de coordinació i la cobertura de l’alumnat. 

Som-hi?