Skip survey header

[HMONG] Cov Lus Xaiv Teb rau Qhov Kev Tshawb Fawb Txog Kev Puas Siab Puas Ntsws (MH)

Ncauj Lus Qhia

Lub hom phiaj ntawm qhov kev tshawb fawb no yog pab City of Minneapolis tau tej ntaub ntawv ntsig txog kev pab txhawb rau thaum lub sij hawm muaj teeb meem rau cov neeg uas ntsib kev puas siab puas ntsws. Yuav siv qhov tshaw fawb tau los no txhawm rau txheeb xyuas txog feem tsim kho muab kev pab rau cov neeg thiab cov neeg qhua hauv Minneapolis. 

Daim ntawv no tsis yog ntawv hais qhia.  Yog koj muaj mob xwm txheej ceev, hu rau 911.

Qhov kev tshawb fawb no tsuas ua rau cov neeg uas ntsib los sis tau pom ib tug neeg muaj kev puas siab puas ntsws nyob hauv Minneapolis.

Thov ua lub siab ncaj ncees.  Qhov kev tshawb fawb no tsis qhia npe tawm thiab tsuas siv sij hawm thaj tsam li 10-15 feeb xwb yeej ua tiav lawm.  Koj cov lus teb yuav tsis muaj ib lub npe los sis tus IP ntsig txog rau ntawm tej ntaub no li. 

Kev Hais txog Kev Nyiam Huv Rau Kev Mob Puas Siab Puas Ntsws: Lub Nroog Minneapolis zoo siab heev txog koj qhov txaus siab los qhia txog yam koj tau paub thiab ntsib rau thaum lub sij haw tshwj xeeb no. Yog tam sim no koj tab tom daws tej kev muaj mob puas siab puas ntsws, tej zaum cov nqe lus nug nram qab no yuav ua rau tshwm sim cov tsos mob tau. Peb xav kom koj txo los sis txhob ntxhov siab zoo xws li kev tshaib plab, kev sab nkees, thiab kev nqhis dej ua ntej thiab tom qab ua qhov kev tshawb fawb.

Qee cov yam ntxwv ntawm kev ntxhov siab uas nquag tshwm sim muaj xws li: plawv dhia ceev, nruj tej leeg nqaij, hnov ib ce nruj nreem, tsis muaj peev xwm feeb meej, thiab lwm yam.

Yog thaum lub sij hawm ua qhov kev tshawb fawb no ua rau tshwm sim cov tsos mob no tuaj ntxiv, hla txhob teb cov nqe lus nug los sis tso tseg txhob ua qhov kev tshawb fawb no ntxiv lawm.

Yog koj xav tau kev pab txhawb rau kev puas siab puas ntsws, cov links nram qab no muaj tej ntaub ntawv pab tau zoo:

  Thov hu los sis sib txuas lus nrog City of Minneapolis Office of Performance & Innovation raws email rau ntawm innovate@minneapolismn.gov yog koj muaj lus nug los sis kev txhawj xeeb txog qhov kev tshawb fawb no.