Skip survey header

Fòm pou Mande Tradiksyon Pwogram Edikasyon Endividyèl (Individualized Education Program, IEP) 2018-2019 pou Distri 9, 24, 75

Ou ka itilize fòm sa a pou mande tradui pwochen IEP pitit ou a (ke yo kreye pandan ane lekòl 2018-19 la) pou sèvis yo bay timoun ki gen laj lekòl si:
  • Pitit ou a nan yon lekòl leta (DOE oswa Charter) primè, presegondè oswa segondè nan distri 9 oswa distri 24
  • Pitit ou ap gen laj 5 ane an 2019 epi ou abite nan distri 9 oswa 24
  • Pitit ou a nan yon lekòl DOE distri 75 epi li nan Kindergarten oswa yon pi gwo klas, oswa li pral gen laj 5 ane an 2019
N ap tradui IEP pitit ou a dèke ou fin ranpli fòm sa a apre reyinyon IEP 2018-2019 pitit ou a fin fèt, epi yo fini avèk vèsyon anglè IEP a.

Pou tout lòt sipò pou tradiksyon IEP oswa dokiman edikasyon espesyal, tanpri kontakte lekòl ou a pou ede w.


 
Enfòmasyon sou elèv la
 
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
This question requires a valid number format.
This question requires a valid date format of MM/DD/YYYY.
calendar
Enfòmasyon sou lekòl la


 
Enfòmasyon sou Paran/Responsab

 
This question requires a valid number format.
This question requires a valid email address.
15. Mwen ta renmen mande pou yo tradui IEP pitit mwen an nan lang *This question is required.
16. Kòman w te fè okouran nou bay sèvis sa a?