Skip survey header

Pagbabago ng Pasahe sa Sounder 2021

Panukalang pagbabago sa pasahe para sa serbisyo ng Sounder commuter rail

Salamat sa pagsagot sa survey na ito upang tulungan ang Sound Transit na maunawaaan nang mas mabuti ang mga pananaw ng aming mga pasahero at miyembro ng komunidad. Pananatilihing kumpidensiyal ang lahat ng sagot mo; hindi kailanman iuugnay ang mga tugon mo sa iyong email o pangalan.