Skip survey header

Cải thiện việc Chọn Trường: Cùng nhau Xây dựng Tùy chọn Tốt hơn

Welcome

Lời chào mừng gửi đến quý vị đã làm việc với chúng tôi với chủ đề: “Cùng nhau chúng ta xây dựng một nền giáo dục thật xuất sắc cho các học sinh.” Các trường công lập Boston đang phát họa nhiều kế hoạch để cải tiến việc chọn lựa trường học khi nộp đơn ghi danh cho con em của quý vị. Chúng tôi rất mong được lắng nghe những ý kiến đóng góp xây dựng của quý vị, nhằm giúp chúng tôi tạo ra một chương trình thật hữu hiệu để áp dụng vào cho quý vị.